IVA fortsätter att satsa på Automation Summit

Publicerad den 27 juni 2017

IVA är världens första ingenjörsvetenskapliga akademi, grundad redan år 1919. Verksamheten har byggts upp under nära 100 år och idag har organisationen en viktig roll som katalysator för industriell utveckling. Precis som föregående år är IVA också medarrangör till Automation Summit.

Johan Carlstedt, huvudprojektledare på IVA med ansvar för innovationsprojekt och entreprenörskap, är engagerad som moderator vid höstens konferens. Han framhåller bland annat Automation Summits betydelse som kontaktyta mellan politiker och företag.

Hur ser IVA:s roll och verksamhet ut idag?

– Vi erbjuder en fristående och partipolitiskt neutral plattform där vi kan samla politiker, myndigheter, forskare och representanter från näringslivet. Olika ideologier får stå åt sidan och vi fokuserar på konkreta insatser som skapar nytta. Det är möten mellan människor som genererar ny kunskap och utvecklar samhället.

– IVA utgörs av en akademi med 1 300 ledamöter samt ett näringslivsråd där 230 företag finns representerade. Det finns också ett kansli som driver projekt som syftar till att stödja utvecklingen inom näringslivet, forskningen och samhället.

Vilka möjligheter kopplade till digitalisering och automatisering ser ni just nu?

– I en internationell jämförelse har våra stora och medelstora företag varit framgångsrika inom automation och robotisering. Digitaliseringen öppnar också nya möjligheter inom exempelvis hantering av stora informationsmängder och ökad kundinteraktion som kan leda till nya affärsmodeller.

– Det finns även en allt större potential i branschöverskridande samarbete, något som både Automation Region och vi på IVA har arbetat med under lång tid. Vi har till exempel drivit ett projekt inom skogsnäringen och bland annat visat hur traditionella skogsbolag kan jobba tillsammans med it-bolag och aktörer inom life science och sjukvård för att ta fram smarta förpackningar. Här kan vi ha en katalyserande roll för utveckling av nya samarbeten och affärsmöjligheter.

Gör ni något mer för att stötta den “digitala transformationen”?

– Ett viktigt projekt för IVA är Smart Industri där vi samlar företag av olika storlek för att diskutera vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom den svenska industrin. Vi visar på hur vi kan få in olika processer som till exempel Teknikföretagens ”kickstart” eller Automation Regions innovationsprojekt. Vi driver projektet i samarbete med Näringsdepartementet, Tillväxtverket och några av våra stora företag, vilket möjliggör en naturlig kontaktyta mellan företag och politiker.

– Vi får också en inblick i de utmaningar och möjligheter som företag upplever kring digitalisering, det utgör en grund för rekommendationer till politiker och myndigheter. I slutändan handlar det till stor del om att skapa ett attraktivt företagsklimat som gynnar utveckling och lockar nya aktörer till Sverige.

Varför är ni engagerade i genomförandet av Automation Summit?

– Automation Summit utgör en viktig mötesplats för företag, forskare och offentliga aktörer. Här vill vi på IVA vara med och diskutera angelägna frågor för industrin och även informera om vår verksamhet. För att fånga upp deltagarnas frågor och åsikter kommer vi använda ett mentimetersystem.

Vad vill du säga till de som ännu inte har bestämt om de ska delta?

– Här har du som företagare ett unikt tillfälle att träffa branschkollegor som delar dina utmaningar och möjligheter. En chans att lära av varandra, skapa nätverk och även inhämta en överblick över vilken hjälp som står till buds. Våra innovationsstödjande myndigheter kommer att vara på plats för att fånga upp hur vi kan utforma ännu bättre erbjudanden till näringslivet.

– Vi kan också utlova besök från tjänstemän och politiker som kommer att medverka för att lyssna in näringslivets ”oredigerade sanning” – hur ser det ut och vad kan politiken göra för att underlätta digitaliseringen?

Mer information om IVA:s verksamhet: www.iva.se
Mer information om Smart Industri: www.smartindustri.nu

Arrangörer